ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมสัมมนา “การส่งเสริมหน่วยงานสู่รางวัลเลิศรัฐ และรางวัล United Nations Public Service Awards”

สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน จุฬาฯ จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมหน่วยงานสู่รางวัลเลิศรัฐ และรางวัล United Nations Public Service Awards” เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลเลิศรัฐ และรางวัล United Nations Public Service Awards เพื่อนำไปพิจารณาในการส่งผลงานเข้าสมัครขอรับรางวัลต่อไป โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและความสำคัญของการมอบรางวัลเลิศรัฐ และรางวัล UNPSA” โดยคุณวิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอรับสมัครรางวัลเลิศรัฐและรางวัล UNPSA โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดำเนินรายการโดย คุณทศพร จันทมงคลเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย