ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ “ศูนย์วิจัยไพรเมทระดับชาติแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองระดับนานาชาติ” จาก AAALAC International

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองระดับนานาชาติจาก AAALAC International ซึ่งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองในด้านวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองชั้นนำทั่วโลกเข้าร่วม ตอกย้ำมาตรฐานทั้งคุณภาพและจริยธรรมในการเลี้ยงและงานวิจัยในสัตว์ทดลองของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ที่ได้รับการประเมินในระดับ “Fully Accredited” โดยศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองในระดับนานาชาติ จาก AAALAC International เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา

AAALAC International เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองในด้านวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองชั้นนำทั่วโลกต่างเข้าร่วม โดยศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย AAALAC International ได้มอบโล่เพื่อประกาศการได้รับรองมาตรฐาน ในฐานะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ได้ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงและการวิจัยไพรเมทให้ได้เทียบเท่านานาประเทศ ทำให้ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยไพรเมทระดับชาติแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ และเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤติ ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยวัคซีนโควิด-19 การได้มาตรฐาน AAALAC International จะเป็นเครื่องยืนยันที่ทุกคนสามารถให้ความมั่นใจในผลงานวิจัยและผลการทดสอบที่ได้จากศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ มุ่งมั่นจะรักษามาตรฐาน AAALAC International ให้ยั่งยืน ทั้งการประเมินตนเอง และเตรียมพร้อมรับการประเมินทุกสามปี และพัฒนาอีกขั้นด้วยการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ ABSL-3 module ไว้รองรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนแบบครบวงจรครั้งแรกในประเทศเพื่อให้ทันเหตุการณ์กับวิกฤตโลกที่เกิดขึ้น โดยมีโครงการก่อสร้างอาคารวิจัย ABSL-2 และ 3 รองรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนให้ครบวงจร ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนทั้งโรคอุบัติซ้ำและโรคเกิดใหม่ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนด้านสาธารณสุขของประเทศ นอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยมาตรฐาน OECD-GLP หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญในการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนตัวใหม่ ให้รองรับเศรษฐกิจ new S-curve อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และจะได้รับการประเมินเต็มรูปแบบในวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 ซึ่งจะทำให้ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ เป็นศูนย์วิจัยไพรเมทที่แรกและที่เดียวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน OECD-GLP รองรับการวิจัยและพัฒนายาตัวใหม่ สร้างรายได้ พาประเทศหลุดพันกับดักรายได้ปานกลางด้วยเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีชีวภาพของไทย

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย