ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นายวีระวัฒน์ ชลายนต์ ประธานมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ นายสมภพ โปษะกฤษณะ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ และกิจกรรมในปี 2563 รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคมและภาครัฐ ในด้านการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ภายในศูนย์ฯ มีเครื่องมือวิจัยขั้นสูง 12 รายการ สำหรับการทำวิจัยด้านมลพิษขั้นสูง โดยร่วมมือในการทำวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

ในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมกับเอกชนและราชการ” โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พฤกษ์ พงศ์พฤกษา Analyst Sustainability Strategy Department บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย