ข่าว

กิจกรรมจุฬาฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

กิจกรรมจุฬาฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ คณะและหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลื่อนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้

สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ “ปิดให้บริการชั่วคราว”

 • สนามเทพหัสดิน ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติ
  สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ www.pmcu.co.th

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ “เลื่อนการจัดกิจกรรม”

 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลื่อนการจัดกิจกรรม “มอบของขวัญแทนใจให้น้องในวันเด็ก” ครั้งที่ 10 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 และกิจกรรมใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
  สอบถามเพิ่มเติม : แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 0-2218-9893-4

คณะครุศาสตร์ “งดจัดงานวันครู ประจำปี 2564”

 • คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ งดจัดงานวันครู ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook : pr.educhula

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ “ปรับการให้บริการ”

 • สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปรับการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการ ดังนี้
 • เปิดให้บริการตามปกติ 4 แห่งที่อาคารจามจุรี 9 สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์ สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ และสาขา 3 คณะแพทยศาสตร์
  วันจันทร์ – ศุกร์
  อาคารจามจุรี 9 เวลา 08.30-15.30 น. สาขาต่างๆ เวลา 08.45 -15.15 น. (พัก 12.30 – 13.30 น.)
 • ปิดให้บริการ 4 แห่งที่ สาขา 4 คณะอักษรศาสตร์ สาขา 5 คณะครุศาสตร์ สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์ และสาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร์
  ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะแจ้งสมาชิกต่อไป
  สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2218-0555
  อีเมล sav.coop@chula.ac.th
  Fagebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
  Line : cusavingscoop

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ “ปิดที่ทำการ”

 • ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ปิดที่ทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564
  สามารถติดต่อศูนย์บริการวิชาการฯ ได้ที่ โทร. 08-0812-3946 หรือ unisearch@chula.ac.th

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จึงขอเลื่อนกิจกรรมเสวนาสัญจรโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 5 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันที่ 21 มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกไปก่อนและจะแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาให้ทราบอีกครั้งต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ “งดรับผู้ป่วยใหม่”

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ งดรับผู้ป่วยใหม่ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
  ยกเว้นกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่มีนัดหมายในระหว้างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2564 สามารถมารับการรักษาตามนัด หรือติดต่อสอบถามที่คลินิกที่ท่านทำการนัดหมายไว้

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-8705 หรือคลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ โทร. 0-2251-3901-3 Facebook : Dentistrychula

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ปิดให้บริการ”

 • ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ ขอแจ้งปิดให้บริการระหว่างวันที่ 4 -31 มกราคม 2564 และงดรับตัวอย่างวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 4 -31 มกราคม 2564
  ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.strec.chula.ac.th

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ปิดให้บริการ/เลื่อนกิจกรรม”

 • ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดให้บริการ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ จะเปิดให้บริการก่อนกำหนด
 • ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เลื่อนการจัดงาน CU Night Run Fun for Health 2021 จากวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีกำหนดการจัดงานใหม่อีกครั้ง

            สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-2848, 0-2218-2811

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ และ Chula UltimateX Library “ขยายเวลาปิดทำการ”

 • สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ และ Chula UltimateX Library ขยายเวลาปิดทำการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้สำนักงานวิทยทรัพยากรจะยังคงให้บริการในรูปแบบออนไลน์สอบถามเพิ่มเติม :
  Facebook : ChulaLibrary
  Line : CU Library
  Email : Chulalibrary@car.chula.ac.th

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ “ปิดให้บริการ”

 • พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ “ปิดให้บริการ” ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

            รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ : http://www.dent.chula.ac.th/dent_2017/news_detail.php…

ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาฯ “ยกเลิกการจัดงาน”

 • สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาฯ ชมรมภาษาฮินดีแห่งประเทศไทย อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต ยกเลิกการจัดงานวันภาษาฮินดีโลก 2564 (World Hindi Day 2021) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 15.00-19.00 น. ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ “เลื่อนการจัดกิจกรรม”

 • ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 4/2564 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2564 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ โทร. 0-2218-0087

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ “เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ”

 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ วันจันทร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 15.00 น. แผนกฉุกเฉินเปิดทำการ 24 ชั่วโมง โดยงดให้บริการคลินิกนอกเวลาช่วงเย็น (17.00 – 20.00 น.)
  สอบถามเพิ่มเติม : Fagebook : Small Animal Teaching Hospital CUVET:โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X