ข่าว

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564”

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ขอเชิญผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการในจุฬาฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 – 19.00 น. จัดอบรมผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2564

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด และผ่านการทดสอบ จะได้รับใบประกาศนียบัตร

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-list.asp?train=118

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X