ข่าว

ช่องทางการติดต่อคณะ หน่วยงานในจุฬาฯ และผู้ประสานงานในช่วง Work from Home

ช่องทางการติดต่อคณะ หน่วยงานในจุฬาฯ และผู้ประสานงานในช่วง Work from Home

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยปิดที่ทำการชั่วคราว บุคลากรทำงาน Work from Home และมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ตามประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564  การติดต่อประสานงานกับคณะ หน่วยงานต่างๆ สามารถทำได้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ เว็บไซต์และ Facebook

ทั้งนี้ คณะ หน่วยงานต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งทางอีเมลและโทรศัพท์ ชื่อผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ และผู้ประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะครุศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะจิตวิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

สถาบันวิจัยสังคม

สถาบันภาษา

สถาบันการขนส่ง

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์การศึกษาทั่วไป

ศูนย์บริหารกลาง

ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHECU)

สำนักบริหารกิจการนิสิต

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

สำนักบริหารวิจัย

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X