ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ส่งมอบเครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อให้โรงพยาบาลพิจิตร

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ส่งมอบเครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อให้โรงพยาบาลพิจิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ รศ.ดร.วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน และคณะผู้วิจัย พร้อมด้วย ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.ดร.สกุลธรรม เสนาะพิมพ์ รองคณบดี ส่งมอบเครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อให้กับ นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล และทีมงานบริหารจัดการทรัพยากร จากโรงพยาบาลพิจิตร เพื่อนำไปใช้ในการฆ่าเชื้อในห้องคัดกรองผู้ป่วย หอผู้ป่วย และการกำจัดเชื้อบนชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19

“VQ20 เครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อ” ผลผลิตของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 ระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 11 ผลงานเด่น อว. ตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องจากภาวะวิกฤติโควิด-19

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X