ข่าว

การประชุมวิชาการ เรื่อง “เมื่อไหร่…คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19”

การประชุมวิชาการ เรื่อง “เมื่อไหร่…คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19”
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
CEO and Co-Founder บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด  บรรยายพิเศษผ่าน Facebook Live ในการประชุมวิชาการเรื่อง “เมื่อไหร่…คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19” ดำเนินรายการโดย รศ.(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X