Mr.Abdul Tawab Balakarzi, Deputy Minister of Academic Affairs ประเทศอัฟกานิสถาน และคณะเยือนจุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ประธานในการรับรอง Mr.Abdul Tawab Balakarzi, Deputy Minister of Academic Affairs ประเทศอัฟกานิสถาน และคณะเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X