ข่าว

จุฬาฯ ได้รับเลือกเป็นที่ตั้ง “สังขวิทยาสมาคมแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้” สร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านหอยและปลาหมึกในไทยและอาเซียน

จุฬาฯ ได้รับเลือกเป็นที่ตั้ง “สังขวิทยาสมาคมแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้” สร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านหอยและปลาหมึกในไทยและอาเซียน

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะประธาน สังขวิทยาสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า จากการประชุมวิชาการงานวิจัยด้านหอยและปลาหมึก (มอลลัส) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Working Group for the Malacological Society of Southeast Asia) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ตั้งของ “สังขวิทยาสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ “Southeast Asian Malacological Society (SAMS)” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านหอยและปลาหมึกในประเทศไทย และในระดับอาเซียน

การประชุมวิชาการงานวิจัยด้านหอยและปลาหมึก (มอลลัส) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยตัวแทนนักวิจัยที่ทำงานวิจัยด้านหอยและปลาหมึก (มอลลัส) ในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยมี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระดับอาเซียนด้านงานวิจัยและวิชาการทางด้านสังขวิทยา (Malacology) ได้แก่ สัตว์พวกหอยและปลาหมึก (มอลลัส) เกิดกระบวนการวิจัยหรือพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถเชื่อมโยงได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน

“ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำที่มีการศึกษาวิจัยด้านสังขวิทยาจาก 8 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทยมีข้อตกลงจะจัดกิจกรรมการทำวิจัยร่วมกันครั้งแรกภายใต้ชื่อ “Malacca Expedition” ที่ประเทศมาเลเซียในช่วงกลางปี 2561 และจะจัดการประชุมวิชาการครั้งแรกที่ประเทศไทยในปี 2562” ศ.ดร.สมศักดิ์ กล่าว

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X