ข่าว

หารือการดำเนินงานและกิจกรรม “Russkiy Mir” Center

หารือการดำเนินงานและกิจกรรม “Russkiy Mir” Center

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Dr. Georgy Toloraya, Director of Department, Russkiy Mir “Presidential Russkiy Mir Foundation ประเทศรัสเซีย ซึ่งมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรม “Russkiy Mir” Center เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง อาคารจามจุรี 4 ชั้น 7

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X