ข่าวสารจุฬาฯ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 89

ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 89 หลักสูตร  CHULA  Newcomers  เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ เมื่อวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2563 ณ   ห้อง 2001 ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ-สระบุรี  โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต     เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  เพื่อให้บุคลการใหม่เข้าใจค่านิยมจุฬาฯ เสริมสร้างเจตคติ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความคาดหวังของมหาวิทยาลัย พร้อมก้าวเข้ามาเป็น  ส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย