ข่าวสารจุฬาฯ

รับสมัครนิสิต “หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา” (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิตใหม่ ในระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ Early Admissions) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครใบสมัครได้ที่ https://pgschula.org/online-application และส่งเอกสารการสมัครทาง e-mail ที่ pgs.chula@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://pgschula.org/eligibility
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรได้ที่ email: pgs.chula@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย