ข่าวสารจุฬาฯ

เปิดรับรางวัลเลขท้ายสลากกาชาดจุฬาฯ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2564

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกผลรางวัลสลากกาชาดจุฬาฯ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยขอให้ผู้ถูกรางวัลเลขท้าย 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัวมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

เนื่องจากประกาศจุฬาฯ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยให้มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายการเงิน สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ผู้รับผิดชอบในการจ่ายรางวัลเลขท้าย ได้ปิดทำการในช่วงเวลาดังกล่าวตามประกาศจุฬาฯ  โดยจะเปิดให้รับรางวัลอีกครั้ง ในจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. และขยายเวลารับรางวัลถึงวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-5847-3950 , 09-2239-5363 และ 08-6511-2626

 ทั้งนี้หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศจุฬาฯ เพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

เว็บไซต์จุฬาฯ www.chula.ac.th

Facebook : Chulalongkorn University  

และ Line : Chulalongkorn.U

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย