ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ อำนวยความสะดวกนิสิตเรียนออนไลน์รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ myCourseVille และระบบ Blackboard

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประกาศแจ้งปิดที่ทำการทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2564 และให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลายนั้น

        สำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ myCourseVille และระบบ Blackboard ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประสานงานกับสำนักงานการทะเบียน อำนวยความสะดวกในการนำรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ระบบ myCourseVille และระบบ Blackboard (เฉพาะรายวิชาที่มีการแจ้งเปิดใช้งานระบบ myCourseVille และระบบ Blackboard เท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1. นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรอบที่ 1 (วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2563) และรอบที่ 2 (วันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2563) สำเร็จ จะสามารถเข้ารายวิชาในระบบ myCourseVille และระบบ Blackboard ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 (เฉพาะรายวิชาที่แจ้งเปิดใช้งานระบบก่อนวันที่ 6 มกราคม 2564)

   2. นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน (ระหว่างวันที่ 18 – 29 มกราคม 2564) มหาวิทยาลัยจะทำการ update รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนและนำเข้าระบบ myCourseVille และระบบ Blackboard โดยนิสิตจะสามารถเข้ารายวิชาได้ภายใน 2 – 3 วันทำการหลังจากวันที่นิสิตลงทะเบียนสำเร็จ (เฉพาะรายวิชาที่แจ้งเปิดใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 7 – 29 มกราคม 2564 เท่านั้น)

นิสิตสามารถติดตามความคืบหน้าผ่านระบบ myCourseVille และระบบ Blackboard ทั้งนี้หากหลังจากที่นิสิตลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1-2 วันทำการ นิสิตยังไม่สามารถเข้ารายวิชาในระบบได้  ให้นิสิตแจ้งปัญหาที่ Inbox ไปยัง Facebook Page : https://www.facebook.com/LicChula

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย