ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด  ของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก  จึงเห็นสมควรประกาศ   ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว รวมทั้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรคดังกล่าวดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การใดที่ได้สั่งหรือดำเนินการไปแล้วภายใต้ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้

ข้อ ๒ ให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ขอให้นิสิตหรือบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข่าวสารจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ข้อ ๔ ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลาย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

กรณีที่มีการวัดและประเมินผลการเรียนในระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่น เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะ ๆ ระหว่างที่มีการเรียนการสอน

ข้อ ๕ ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถและรักษาวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๖ ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานหรือสถานที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(๑) การรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(๒) การให้บริการทางการแพทย์ เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างยิ่ง

(๓) การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(๔) การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(๕) การดำเนินการตามกฎหมาย คำพิพากษาหรือคำสั่ง ข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ต้องดำเนินการให้ทันกำหนดระยะเวลาหรือโดยเร่งด่วน

(๖) การปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันจำเป็นหรือเร่งด่วนตามที่หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลสั่งการหรืออนุญาต

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลปรับวันหรือเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากรตามวรรคหนึ่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และหากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้บุคลากรดังกล่าวมาปฏิบัติงาน ณ เวลาหนึ่งเวลาใด อาจให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง โดยดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ก็ได้

บุคลากรที่มาปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๗ กรณีการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยอาจปรับวันหรือเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากร หรืออาจสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักของตนเอง หรือมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ก็ได้

ข้อ ๘ ให้งดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องมาพบกัน ทั้งนี้อาจพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปพ้นจากวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบอื่นก็ได้

ข้อ ๙ เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลอาจจัดให้มีการดำเนินการใด ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอาจสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือออกประกาศแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากประกาศนี้ก็ได้

ข้อ ๑๐ ขอให้นิสิตหรือบุคลากรหมั่นสังเกตตนเองว่ามีอาการของโรค COVID-19 หรือไม่ หากมีอาการหรือเกิดความกังวลใจว่าจะติดเชื้อโรคดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘-๐๕๖๘ (ในวันและเวลาทำการ) หรือสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑-๗๖๑-๐๙๘๘ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือนัดหมายมาตรวจคัดกรอง

ข้อ ๑๑ นิสิตหรือบุคลากรคนใดที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศนี้อาจถูกลงโทษทางวินัย

ข้อ ๑๒ กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  ๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า