ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร Economic and Business Data Analysis ศาสตร์แห่งข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน จัดอบรมหลักสูตร Economic and Business Data Analysis (with Tableau) ศาสตร์แห่งข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์  สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและเศรษฐกิจ ด้วย Tableau เพื่อสามารถวิเคราะห์ต่อยอดและใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาตร์ในการ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลให้พร้อมนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุด

 หลักสูตร 50 ชั่วโมง  สอนโดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์  อาทิ ผศ.ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ อ.ดร.ทยา ดำรงฤทธ์กุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ  คุณนริศ สภาผลเดชา เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ผศ.ดร.ยอง ยูน รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ อ.นภสิทธุ์ ปิยะสิทนธ์ชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี คุณบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ ที่ปรึกษาอาวุโส SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน

ผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับใบประกาศจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ และ SimpliLearn สถาบันผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในการฝึกอบรมแบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3r47tQu ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.seasiacenter.com/th/chula-econ/
หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่คุณปัณณพัฒน์ สิทธิโชคเจริญ โทร.09-7949-8874 Email:pannapat_s@seasiacenter.com

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย