ข่าวสารจุฬาฯ

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ตามประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ เรื่องการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564  ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่นิสิตทั้งในด้านการลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการที่มหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงาน Work from Home  ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 2 มกราคม 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                – การยื่นคำร้องต่างๆ ของนิสิตสามารถดำเนินการโดยผ่านระบบออนไลน์ อีเมล์หรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารฉบับจริงภายหลังเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลาย

                – การให้ความเห็น/เห็นชอบในคำร้องโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หรือผู้เกี่ยวข้อง  มอบให้นายทะเบียนคณะ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย เป็นผู้ให้ความเห็น/เห็นชอบหรืออนุมัติ

                – การประกาศผู้สำเร็จการศึกษาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้โดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

                – ผ่อนผันให้นิสิตชำระค่าเล่าเรียนได้ถึง 31 มกราคม 2564

                – ยกเว้นค่าปรับให้แก่นิสิตในกรณีต่างๆ ตามประกาศสำนักงานการทะเบียน ลงวันที่ 9 มกราคม 2564

                – คืนเงินให้นิสิตที่ชำระค่าปรับการลงทะเบียนแรกเข้าหลังกำหนด ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว

                – ชะลอการให้ F แก่นิสิตที่ได้รับผลประเมินเป็น I หรือ M ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  ที่หลักสูตรไม่สามารถจัดสอบชดเชยได้ โดยให้ส่งผลประเมินได้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย