อธิการบดีจุฬาฯ รุดหน้ากระชับสัมพันธ์จุฬาฯ – ม.ชิงหวา

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี พร้อมคณะ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดเครือข่าย The Asian Universities Alliance (AUA) ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยชิงหวาครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตได้ตอบรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ (Executive President) ของเครือข่าย AUA และได้แสดงวิสัยทัศน์ความพร้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The AUA Executive Meeting และ Youth Forum ในปลายปี 2560 นอกจากนี้ ยังได้เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิงหวาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา และความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X