ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
—————————————

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป แต่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรปรับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

            ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

            ข้อ ๒ ด้านการเรียนการสอน

                        (๑) ให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยให้มีการผสมผสานของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามลักษณะของรายวิชา

                                    (ก) รูปแบบที่นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา (Asynchronous Learning) โดยต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตไว้อย่างชัดเจน

                                    (ข) รูปแบบที่นิสิตทั้งชั้นเรียนได้มีโอกาสอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกันในเวลาเดียวกันผ่านระบบเสมือนจริง (Synchronous Virtual Learning) เช่น Zoom MSTeam หรือ Google Meet

                        (๒) กรณีการจัดการอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกันในเวลาเดียวกันผ่านระบบเสมือนจริง (Synchronous Virtual Learning) ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาปกติของรายวิชา หากมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนนอกเวลาปกติ ให้ผู้สอนตกลงวัน-เวลาในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมร่วมกับนิสิต

                        (๓) ในรายวิชาที่จำเป็นต้องมีการมาฝึกปฏิบัติ หัวหน้าส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงาน อาจพิจารณาให้จัดการเรียนการสอนโดยมาฝึกปฏิบัติเท่าที่จำเป็นในรายวิชานั้นก็ได้ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะมิให้เกิดการติดเชื้อโรคจากการมาฝึกปฏิบัติในรายวิชานั้น ถ้าหากมีกรณีติดเชื้อโรคขึ้น ส่วนงานมีหน้าที่ต้องชี้แจงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว

            ข้อ ๓  ด้านการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศ ของแต่ละหลักสูตร

(๑) ให้ปรับรูปแบบการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานของแต่ละหลักสูตรเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยให้ใช้การมอบหมายงาน (Assignment Based) หรือ ให้ทำงานที่บ้าน (WFH) หรือในลักษณะมอบหมายโครงการ (Project Based) และนัดประเมินหรือให้ข้อสังเกตแก่นิสิตเป็นระยะ ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

                        ทั้งนี้ การปรับรูปแบบการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานจะต้องพิจารณาไม่ให้กระทบต่อเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรหรือข้อกำหนดของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

                        (๒) สำหรับกิจกรรมหรือโครงการด้านวิชาการใด ๆ ที่มีนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีนิสิตหรือบุคลากรจากต่างประเทศเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด                       

            ข้อ ๔ การวัดและการประเมินผลผู้เรียน ให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ในรูปแบบอื่น ๆ เป็นระยะ ๆ

            ข้อ ๕ การดำเนินการตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๔ ทุกรายวิชาต้องระบุให้ชัดเจนไว้ในประมวลรายวิชา และสื่อสารให้นิสิตรับทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ หรือรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของรายวิชาที่ปรับเปลี่ยนไป

            ข้อ ๖ ให้ส่วนงานกำหนดผู้รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๔ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมด้านวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน  เช่น  การปฐมนิเทศนิสิต  การสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  และให้จัดระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับประกาศหรือคำสั่งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

            ข้อ ๗ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ ให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด และหลักสูตรต้องสื่อสารให้ผู้สมัครรับทราบถึงขั้นตอนรายละเอียดของการสอบคัดเลือกที่เปลี่ยนแปลงไป

            ข้อ ๘ การดำเนินการตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการหรือกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้

ข้อ ๙ กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

            ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะรีบแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่   ๑๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

   อธิการบดี

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า