ข่าวสารจุฬาฯ

งาน GenEd Fair Online 2021 Change & Share

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ จัดงาน GenEd Fair Online 2021 Change & Share ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564  ทาง  www.fair.gened.chula.ac.th  มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบรรยายเรื่อง “Back to Chula กับ GenEd Fair : New Normal GenEd” โดย ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม “Are you ready? วางแผนการเรียนอย่างไรในยุค New Normal” โดย ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และประกันคุณภาพหลักสูตร การแนะนำรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GenEd) โดยอาจารย์ผู้สอน กิจกรรม GenEd Talk กับแขกรับเชิญพิเศษมากมายมาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการทำงานแก่นิสิตจุฬาฯ  กิจกรรม CUVIP Online Workshop  กับวิทยากรจากหลากหลายสาขาอาชีพ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ Online ที่เป็นประโยชน์สำหรับนิสิต อาทิ GenEd New Normal Online Learning, CUVIP GenEd MicroCredit  รูปแบบการเรียนการสอน GenEd Online และ Blended Learning ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมค้นหาตัวเอง โดย WE Space เป็นต้น

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย