ข่าวสารจุฬาฯ

รับสมัครบริษัทสตาร์ทอัพร่วมโครงการ Chula LawLab ประจำปี 2564

Chula LawLab นวัตกรรมห้องปฏิบัติการทางกฎหมาย แพลตฟอร์มใหม่การเรียนกฎหมายจากประสบการณ์จริง โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบริษัทสตาร์ทอัพ หรือผู้สนใจจะจัดตั้งสตาร์ทอัพ ที่มีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ มาเป็น Case Study ให้กับ Chula LawLAB เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ ศึกษาประเด็นทางกฎหมาย และหาคำตอบและองค์ความรู้แบบ case-based ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศ และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

รับสมัครบริษัท
สตาร์ทอัพร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ – 27 มกราคม 2564 ดูรายละเอียดและสมัครได้จาก QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย