ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมวิชาการออนไลน์เรื่อง “สารเพิ่มความชุ่มชื้นในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับโรคและปัญหาของผิวหนัง”

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
จัดการอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางออนไลน์ (webinar)
เรื่อง “สารเพิ่มความชุ่มชื้นในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับโรคและปัญหาของผิวหนัง”
​(Moisturizers in cosmetic products for skin problems and diseases)
​ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ​เวลา 08.30 – 16.00 น. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้สารเพิ่มความชุ่มชื้นที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับการรักษาอาการต่างๆ ที่เกิดจากการขาดความชุ่มชื้นของผิวหนัง รวมถึงวิธีใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ http://pharmace.weebly.com/cosm2021.html

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย