ข่าว

อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ครั้งที่ 6 ที่สิงคโปร์

อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ครั้งที่ 6 ที่สิงคโปร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานคัดเลือก อ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ดร.บุญทวี เลิศปัญญาพรชัย นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ น.สพ.สุทัศน์ แสงชูวงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี หลักสูตรร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร เป็นสามในห้าผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ครั้งที่ 6 (Global Young Scientists Summit; GYSS 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–26 มกราคม 2561 ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมการบรรยายเดี่ยว การอภิปรายกลุ่ม และชั้นเรียนย่อย โดยผู้บรรยายเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล รางวัล Fields Medal รางวัล Millennium Technology และรางวัล Turing Award การประชุมดังกล่าวจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางงานวิจัย การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งมีการเยี่ยมชมสถาบันวิจัยชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐสิงค์โปร์อีกด้วย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X