ข่าวสารจุฬาฯ

ศศินทร์จัดหลักสูตรระยะสั้น Leadership Series Program (LSP)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร LeadershipSeries Program (LSP)ประกอบด้วยการเรียนทั้งแบบออนไลน์ การเรียนในชั้นเรียน และแบบผสมผสาน เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จยุคหลังโควิด-19 ผู้บริหารในหลากหลายสายงานและภาคอุตสาหกรรม ผู้ที่ต้องการเสริมความสามารถและศักยภาพในการเป็นผู้นำ

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม 3 ระดับ ได้แก่

ระดับ Macro หลักสูตร “Effective Leadership in Tuna Environment” (ELITE)

เตรียมรับมือกับสถานการณ์โลกที่ซับซ้อนและไม่แน่นอน  เรียนทางออนไลน์ในวันที่ 3, 10, 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00-18.00 น.

ระดับองค์กร หลักสูตร “Consistent Leadership Experiences All Rounder” (CLEAR) 

เรียนรู้การควบคุมผลกระทบในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท่ามกลางความไม่แน่นอน เรียนในวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ

ระดับบุคคล หลักสูตร “Rigorous Execution Authentic Leadership” (REAL) 

เน้นสร้างผู้นำที่ฉลาดทางอารมณ์และตระหนักรู้ในตนเอง ทบทวนแรงจูงใจสำหรับตนเองและทีมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน  ฝึกเป็นผู้นำที่เอาใจใส่ เข้าใจจุดแข็งและวิธีการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น เรียนออนไลน์ในวันที่ 5, 12, 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00-18.00 น. และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เรียนที่ศศินทร์)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.sasin.edu
หรือ email : executiveeducation@sasin.edu

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย