ข่าวสารจุฬาฯ

พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โปรดให้ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มาพระราชทานแก่ ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี  4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย