ข่าว

นวัตกรรม “Fresh2JoY” เทคโนโลยียืดอายุผลไม้

นวัตกรรม “Fresh2JoY” เทคโนโลยียืดอายุผลไม้

Fresh2JoY รางวัล Grand Prize งาน Seoul International Invention Fair 2017

นวัตกรรม Fresh2JoY เทคโนโลยียืดอายุผลไม้ผิวบาง เช่น สตรอเบอรี่ ฯลฯ ให้คงความสดยาวนานขึ้นและลดการเติบโตของเชื้อรา ผลงานของ น.ส.ชไมพร ศุภเชษฐพันธ์ นิสิตปริญญาโท สาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และ น.ส.อุฬาริกา ลือสกุล นิสิตปริญญาเอก สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Grand Prize ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2017 ที่ประเทศเกาหลี เมื่อเร็วๆ นี้

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X