ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพประเภทเอนไซม์

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้อง 202 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างนายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ น.ส.ภิญญ์ชยุตม์ อัครกุลศานต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไบโอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ดำเนินธุรกิจบนฐานองค์ความรู้ของนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (Chulalongkorn University spin-off company) ภายใต้การบ่มเพาะจาก CU innovation hub และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโครงการผลิต “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพประเภทเอนไซม์” ได้แก่ เอนไซม์กำจัดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นผลงานการวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ของ ศ.ดร.อลิสา วังใน ภาควิชาชีวเคมี และ ผศ.ดร.จิตรตรา เพียภูเขียว ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มี ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ผู้แทนจากศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สีหนาท ประสงค์สุข หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย