ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายออนไลน์ “ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร”

ศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green-economy Technology & Engineering Center หรือ BCGeTEC) ร่วมกับ Chulalongkorn University Technology Center (UTC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯ ร่วมฟังการบรรยายออนไลน์เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร” โดย รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่วงศ์วัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.  หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา” (Introduction to Intellectual Property) หาคำตอบว่าทำไมบริษัทใหญ่ๆทั่วโลก อาจารย์นักวิจัย และ Startups จึงเน้นการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ? 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร” (Patent Landscape) รวมทั้งเรื่องการวางแผน ทรัพย์สินทางปัญญา

คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตจุฬาฯ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/8FWPdSkhJHRfy3wo6 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย