ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

_____________________________________

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว
การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ไปแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในเขตที่ตั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มคลี่คลายลง ประกอบกับมีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

            เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน นิสิตและบุคลากร ในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค COVID-19  จึงเห็นสมควรประกาศดังนี้

            ข้อ ๑ ให้เปิดสถานที่ทำการที่ตั้งทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้เปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

            ในกรณีที่มีความจำเป็น หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจพิจารณา เปิดสถานที่ทำการตามปกติช้ากว่ากำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ต้องดำเนินการภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

            ข้อ ๒ เมื่อเปิดสถานที่ทำการตามปกติแล้ว ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่ทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการทุกด้าน เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยงหรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยเฉพาะการวัดอุณหภูมิ การคัดกรองอาการป่วย การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างสำหรับผู้มาใช้พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ การทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และการจัดอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดให้เพียงพอต่อผู้มาใช้พื้นที่นั้น

            ข้อ ๓  สำหรับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย   และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่เน้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

            ข้อ ๔ ในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ขอให้ส่วนงานหรือหน่วยงานคำนึงถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรม และเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมารวมกันของบุคคลเป็นจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน

            กรณีที่มีความจำเป็นต้องมาเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรม ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร

            ข้อ ๕ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลกำหนดจำนวนหรือสัดส่วนของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามที่เห็นสมควร โดยอาจลด สลับหรือเหลื่อมวันหรือเวลาในการมาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงลักษณะของงาน ความจำเป็นในการมาปฏิบัติงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความแออัดในสถานที่ปฏิบัติงาน

            ข้อ ๖ ในกรณีนิสิตหรือบุคลากรมีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น และเสนอเรื่อง  ต่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 เพื่อพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นิสิตหรือบุคลากรนั้นต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของทางราชการ เจ้าพนักงาน หรือมาตรการในพื้นที่นั้นอย่างเคร่งครัด

            ข้อ ๗ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมใด ๆ สำหรับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คณบดีคณะครุศาสตร์มีอำนาจดำเนินการหรือสั่งการใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนประกอบกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเป็นสำคัญ และให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัย

            ข้อ ๘ หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับนิสิตหรือบุคลากรเพื่อดำเนินการใด ๆ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศฉบับนี้ก็ได้

            ข้อ ๙ กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลวินิจฉัยชี้ขาด

            ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

_________________________________________

ทั้งนี้ได้แนบประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่อ้างถึงมาพร้อมกันนี้ https://www.chula.ac.th/news/36416/

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า