ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท-เอก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

กำหนดเปิดรับสมัคร

รอบที่ 1 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
รอบที่ 2 : วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564
รอบที่ 3 : วันที่ 1 – 21 พฤษภาคม 2564

สมัครผ่านระบบออนไลน์

สมัครออนไลน์ ได้ที่  https://www.register.gradchula.com
* บางหลักสูตรอาจจะกำหนดวันสุดท้ายการรับสมัครไม่ตรงตามรอบรับสมัครกลางได้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบวันสุดท้ายของการรับสมัครจากรายละเอียดแนบท้ายฯ ของแต่ละหลักสูตรอีกครั้ง
** วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
*** ระบบรับสมัครจะปิดในเวลา 15.00 น. ของวันสุดท้ายการรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 08-2330-2985, 0-2218-3505 และ 0-2218-3749-50 (ในวันและเวลาราชการ)
E-mail: grad@chula.ac.th หรือ admissionschula@gmail.com


หลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-1143-3633
Email : cutip.cu@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/cutip.chulalongkorn


หลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.08-1143-3633
Email : cutip.cu@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/cutip.chulalongkorn


คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/chula.ac.th/m-econ-chula/admission?authuser=0

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (MAPE) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 พฤษภาคม 2564
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.econ.chula.ac.th/student/grad-program/mape/

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (MABE) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2564
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mabe.econ.chula.ac.th/admi…/admission-criteria/

หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดการ (Ph.D.) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2564
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.econ.chula.ac.th/student/grad-program/phd-econ/


คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) รับสมัครผู้จบการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา ยกเว้นปริญญานิติศาสตรบัณฑิตในประเทศ หลักสูตร 3 ปี เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (เย็น) และวันเสาร์ (เต็มวัน)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2564
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/LAWCHULA


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 ใน 4 หมวดวิชา ได้แก่

 1. กฎหมายเอกชนและธุรกิจ
 2. กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 3. กฎหมายมหาชน
 4. กฎหมายระหว่างประเทศ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 เมษายน 2564
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://law.chula-regist.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 09-5367-6129


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร เปิดรับนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายการเงินและหลักทรัพย์ และกฎหมายภาษีอากร

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2564
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/LAWCHULA  


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 (นอกเวลาราชการ) เรียนจันทร์-ศุกร์ (เย็น) และวันเสาร์ (เต็มวัน) เน้นเชื่อมโยงธุรกิจ เศรษฐกิจ และภาษีอากร สามารถนำความรู้ทางกฎหมายไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2564
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://law.chula-regist.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 09-5367-6127


หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทนิติศาสตร์ที่สนใจศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางนิติศาสตร์ในเชิงลึก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2564
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://law.chula-regist.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 09-5367-6126


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครที่ www.grad.chula.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-5740


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2564
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ onlineapp.acc.chula.ac.th/MSF_FX2021
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-5674-5


คณะวิศวกรรมศาสตร์

Chula Systems Engineering (CUSE) & the University of Warwick (WMG) เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรสองปริญญา Master of Engineering & Master of Science เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจจากทุกสาขาอาชีพ ทั้งที่สำเร็จปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านการจัดการวิศวกรรมศาสตร์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและประยุกต์ใช้ในธุรกิจระดับประเทศและนานาชาติ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://cuse.eng.chula.ac.th/admission-process/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 06-4983-4495 หรือ 0-2218-6804
Email :cuse.chula@gmail.com


คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
สมัครออนไลน์ที่ https://www.register.gradchula.com/

ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ที่ http://www.grad.chula.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องทุนและการรับสมัครได้ที่ โทร. 0-2218-7596
หรือ E-mail : thitirat.ph@chula.ac.th


คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคในเวลาราชการ (แผน ก.)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  – 30 เมษายน 2564
ผู้สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/MAIRChula
โทร.08-4722-2524 หรือ 06-1727-0142


หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อปริญญาโทนอกเวลาราชการ(แผน ข.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่น 19)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  – 30 เมษายน 2564
ผู้สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/MAIRChula
โทร. 08-4722-2524 หรือ 06-1727-0142


หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ (ในเวลาราชการ)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1Pppq7r8jzbfXmuhUzwtczq0HvX6zeTwy/view?fbclid=IwAR3Bf2Y9b4Zx7wVQoUgP2Z6n5lK1iLG_iGMyRi2YvnxYTN1MwEBA-lhLhng
กรอกใบสมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2218-7256 , 0-2218-7250-53


คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.commarts.chula.ac.th/th-th/admission-course.html?id=2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2218-2205
Email : curim.commarts@gmail.com


คณะอักษรศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาการกำกับการแสดง
 2. สาขาการแสดง
 3. สาขาการเขียนบท
 4. สาขาการออกแบบ
 5. สาขาการจัดการละคร
 6. สาขาบูรณาการข้ามศาสตร์ทางศิลปการละคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดหลักสูตรและการสมัครเพิ่มเติม https://bit.ly/2lYQphw
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 09-6730-6232 หรือ 0-2218-1709
E-mail: chuladrama.ma@gmail.com


คณะจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท-เอก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 5 แขนงวิชา ได้แก่

 1. จิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์
 2. จิตวิทยาการปรึกษา
 3. จิตวิทยาพัฒนาการ
 4. จิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน
 5. จิตวิทยาประยุกต์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
รายละเอียดหลักสูตร https://www.psy.chula.ac.th/psy/apply.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-1184 หรือ 08-5553-3642
E-mail : wanlop.s@chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า