ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การชำระค่าเล่าเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 31 มกราคม 2564

ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การชำระค่าเล่าเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

_________________________________________________________

เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดแก่นิสิตทั้งด้านค่าใช้จ่ายและการลงทะเบียนเรียนในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำนักงานการทะเบียนจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

            ๑. การชำระค่าเล่าเรียน นิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปีและทุกหลักสูตรสามารถชำระค่าเล่าเรียนได้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

            ๒. การลงทะเบียนเรียน นิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปีและทุกหลักสูตร

สามารถลงทะเบียนเรียนได้จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยไม่มีค่าปรับ

            ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย