ข่าวสารจุฬาฯ

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาออนไลน์ Acting for Learning Ep.1

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการ Edu CoWorking Season 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ Acting for Learning Ep.1 โดยคุณสยม สังวริบุตร ผู้บริหารบริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด เป็นวิทยากร ร่วมเสวนากับ อ.กมลชนก สกลธวัฒน์ และ อ.พริ้วฝน เทียนศรี จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธีรวดี ถังคบุตร ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

เนื้อหาในการเสวนากล่าวถึง Active for Learning ซึ่งเป็น กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการ เรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้

การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท สภาพความเป็นจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออกต่างๆ ซึ่งเทคนิคการสอนรูปแบบนี้นับเป็นการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ

สามารถรับชมการเสวนาได้ที่ https://www.facebook.com/karusart.edu.chula/live/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย