ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1/2564

เนื่องด้วย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ ได้แจ้งมายังคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 ว่ามีบุคลากรเข้ารับการตรวจโดยการเก็บสารคัดหลั่งบริเวณส่วนหลังโพรงจมูกและบริเวณคอหอย ปรากฎว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และขณะนี้บุคลากรคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการในดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรคนดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำโดยเร็วที่สุด
  2. สอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อของบุคลากรคนดังกล่าวเพื่อกำหนดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงภายในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ลาหยุดเพื่อกักบริเวณดูอาการเป็นเวลา 14 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา หากสงสัยว่าจะติดเชื้อ สามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เพื่อขอรับการตรวจคัดกรอง โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  3. ให้สำนักบริหารระบบกายภาพฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั่วพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ อาคารจามจุรี 4 อาคารจามจุรี 5 อาคารบริการ 2 และอาคารหอพักจุฬานิวาส เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการควบคุมภาวะการแพร่ระบาด
  4. หากพบว่ามีนิสิตหรือบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการสัมผัสกับบุคลากรคนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะส่งตัวบุคคลนั้นไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
  5. ให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19”

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย