ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุมนานาชาติรำลึกวันผู้อพยพย้ายถิ่นสากล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการย้ายถิ่นและการพัฒนา ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันวิจัยสังคม วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ พันธมิตรสากลต้านการค้าหญิง ชุมชนทางอุษาคเนย์ โครงการ The International Labour Organization’s Triangle in Asean ร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยแรงงานแห่งจุฬาฯ จัดการประชุมนานาชาติ “Weaving the Threads of Migration, Sustainable Development and The Pandemic” เพื่อรำลึกวันผู้อพยพย้ายถิ่นสากล เมื่อเร็วๆนี้ ณ CU Social Innovation Hub ชั้น 1 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ โดยมี ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

การประชุมนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายกับองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและระดับชาติ รัฐบาล ภาคประชาสังคมและภาควิชาการที่ทำงานในด้านการย้ายถิ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายให้ผู้ย้ายถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย

ในงานนี้ องค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติได้แสดงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการย้ายถิ่นและการพัฒนา เน้นให้เห็นถึงผลกระทบของ COVID-19 ต่อการเคลื่อนย้ายของมนุษย์และความท้าทายในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด วิสัยทัศน์ด้านการย้ายถิ่นและการพัฒนา ความร่วมมือที่แข็งแกร่งจะช่วยรักษาผลกระเพื่อมของการประชุมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวกับการย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นย้ำถึงความสำคัญของเป้าหมายในการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับการย้ายถิ่น การเคลื่อนย้ายและการพัฒนา ร่วมมือสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการย้ายถิ่น การเคลื่อนย้ายและการพัฒนา สนับสนุนการใช้งานวิจัยและหลักฐานเพื่อผลักดันนโยบายด้านการย้ายถิ่น การเคลื่อนย้ายและการพัฒนา ขยายและเสริมสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงชุมชนวิชาการ รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานภูมิภาคและท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนแรงงานข้ามชาติในการดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายถิ่น สนับสนุนการปฏิบัติบนพื้นฐานขององค์ความรู้และการหารือด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมบนพื้นฐานความรู้ และร่วมส่งเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย