ข่าวสารจุฬาฯ

เตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬฯ

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.ธีระพงศ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมบรรยายพิเศษผ่าน Facebook Live เรื่อง “เตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้
https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/videos/687681411900499/

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย