ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการผลิตกล้าเชื้อและการผลิตอาหารหมักแบบใช้กล้าเชื้อ”

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร และภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการผลิตกล้าเชื้อและการผลิตอาหารหมักแบบใช้กล้าเชื้อ” ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี การอบรมประกอบด้วยการบรรยายในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และภาคปฏิบัติ ในวันที่ 18 มีนาคม , 22 เมษายน , 21 พฤษภาคม และ 25 มิถุนายน 2564 (วันอบรมภาคปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยมี รศ.ดร.ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณกมลวรรณ อ่อนรู้ที่
โทร. 0-2218-5330 , 08-1846-8589
Email : ok.kamonwan@gmail.com

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย