ข่าวสารจุฬาฯ

สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ นิเทศฯ จุฬาฯ เปิดรับตรง TCAS64 รอบโควตา 1-12 มีนาคม 2564

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ ปีการศึกษา 2564 โครงการรับตรง TCAS64 รอบโควตา ระหว่างวันที่ 1 -12 มีนาคม 2564 จำนวน 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

  • GPAX   ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • คะแนน  GAT ความถนัดทั่วไปประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการคัดเลือก

16 เมษายน 2564          วันทดสอบ “ความถนัดทางวารสารสนเทศ” ประกอบด้วยทักษะและความสนใจทางวารสารสนเทศ สื่อใหม่/สื่อดิจิทัล ความรู้เท่าทันสื่อ และความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน

3 พฤษภาคม 2564         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

6 พฤษภาคม 2564         สอบสัมภาษณ์

10 พฤษภาคม 2564       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รับสมัครผ่าน www.tcas.atc.chula.ac.th

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://alatchula.wixsite.com/website

หรือทาง QR Code

นิสิตที่ได้รับเลือกเข้ามาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์ จากการสมัครรับตรง TCAS64 รอบโควตา สามารถเลือกเรียน 2 สาขาได้แก่ สาขาวารสารศาสตร์ (Journalism) หรือสาขาสื่อใหม่ สื่อดิจิทัล และสารสนเทศ (New Media, Digital Media, and Information) โดยสามารถเลือกจากสายอาชีพที่ตนมีความสนใจ เช่น นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ นักเขียนสารคดี คอลัมนิสต์ ผู้ประกาศข่าว ช่างภาพข่าวและสารคดี นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ผลิตคอนเทนต์สื่อดิจิทัล ครีเอทีฟสื่อดิจิทัล นักพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ นักวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ นักออกแบบอินโฟกราฟิก

ผศ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า คณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอนสาขานี้มา 47 ปี จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องวารสารสนเทศและสื่อใหม่ มีผู้สอนที่เป็นนักปฏิบัติ นักวิชาการและนักวิจัยซึ่งได้รับการยอมรับในวงการการสื่อข่าว สื่อใหม่และสื่อดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับสำหรับนิสิตที่มีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะทำงานวงการสื่อข่าวยุคดิจิทัล นักเขียนสื่อออนไลน์ และผู้ผลิตเนื้อหาในยุคสังคมข่าวสาร

“ปัจจุบัน สาขาวิชาวารสารสนเทศมีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่สื่อดิจิทัลมากขึ้น โดยยังคงเน้นหนักด้านวิทยาการสื่อข่าวและการจัดการสารสนเทศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และสื่อโซเชียล เนื้อหาการเรียนจึงมีความทันสมัยครอบคลุมการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร สืบค้นข้อเท็จจริงในยุคสังคมข่าวสาร ผู้เรียนจะสนุกกับการสืบค้นข้อมูล และมีทักษะในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อสื่อสารถึงความซับซ้อนของสังคมและชุมชนทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเรียนรู้การจัดการและการผลิตสื่อสมัยใหม่และการผลิตข้อเท็จจริงบนแพลตฟอร์มหลากหลายประเภท ทั้งจากในชั้นเรียนและจากการฝึกภาคปฏิบัติกับมืออาชีพในธุรกิจสื่อและผู้เชี่ยวชาญในวงการสื่อสารของประเทศ” ผศ.ดร.อลงกรณ์ กล่าว

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย