ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting Online ด้วย

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย