ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องโรคตาแห้ง

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง “How Hyaluronic Acid Erydrops fit into Dry Eye Treament” ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เภสัชกรเกี่ยวกับสาเหตุของโรคตาแห้งซึ่งเป็นโรคที่มักพบได้บ่อยในปัจจุบัน บทบาทของเภสัชกรในการซักประวัติและวินิจฉัยโรคตาแห้งเพื่อช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และสามารถให้คำแนะนำ วิธีการป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยในการดูแลดวงตาในชีวิตประจำวัน
โดยมี ภก.กิติยศ ยศสมบัติ อาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร 

ผู้สนใจเข้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.pharmchula.ac.th/ce
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอรประชาสัมพันธ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-8283

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย