ข่าวสารจุฬาฯ

การบรรยายสาธารณะ หัวข้อ “ผู้ลี้ภัยแรงงานข้ามชาติกับการพัฒนา”

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้สนใจรับฟังการบรรยายสาธารณะ วิชาสัมมนาทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนา ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “ผู้ลี้ภัยแรงงานข้ามชาติกับการพัฒนา” โดยคุณศิววงศ์ สุขทวี นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ติดตามการบรรยายได้ทาง Facebook Live https://www.facebook.com/HuSE.Chula/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย