ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนานำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยโครงการสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19: ผลกระทบและมาตรการในการตอบสนอง ภายใต้แผนงานอาเซียนในกระแสแห่งความพลิกผัน

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสัมมนาออนไลน์การนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยโครงการสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ผลกระทบและมาตรการในการตอบสนอง ภายใต้แผนงานอาเซียนในกระแสแห่งความพลิกผัน : เศรษฐกิจดิจิทัลและผลกระทบต่อการจ้างงานในอนาคต
ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องการะเกด โรงแรมแมนดาริน
 
โดยมีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาของจุฬาฯ ให้แนวคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบด้วย
ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์
รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รศ.ดร.นพดล วิทย์วรพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทยศาสตร์

 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการฟังการเสวนาได้ทาง Facebook Live สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย