ข่าวสารจุฬาฯ

7 กิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. หัวข้อ “การประยุกต์ใช้งาน Office 365 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์” โดยคุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ Customer Success Manager – Education Specialist  บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ  คุณวรรณทิพา วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Modern Work – Business Group Lead บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.  หัวข้อ “เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วย G Suite for Educationโดยคุณพุทธรักษ์ มุลเมือง Chief Technology Officer, Google for Education Certified  คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล Education Lead : Google for Education, Thailand และคุณจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 -15.00 น. หัวข้อ “กลเม็ดเคล็ดลับสืบค้นสารสนเทศอย่างไรให้ปัง” โดยคุณปิยธิดา ห่อประทุม คุณฉันท์ชนิต เกตุน้อย และคุณธัญวรัตม์ สดคมขำ เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ และบรรณารักษ์สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. หัวข้อ “จริยธรรมกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ใช้อย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์” โดย ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และ อ.วรลัญจ์ กองพลพรหม สถาบันภาษา จุฬาฯ

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. หัวข้อ iThesis เคล็ด(ไม่)ลับ สู่ความสำเร็จวิทยานิพนธ์” โดยคุณชีวิน ตินนังวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ  คุณนภพรรณ คุณานุสนธิ์ ผู้ให้คำปรึกษาผ่านเพจ CU Easy e-thesis/i-thesis และปฏิบัติงานด้านระบบ ithesis บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด และ คุณธัญวรัตม์ สดคมขำ บรรณารักษ์สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

– วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. หัวข้อ “ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จของคนวัยทีน” โดยคุณศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ นักแสดงและนักร้อง และคุณนพสิทธิ์ สิริจรูญชัย นักจิตวิทยาการปรึกษา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 – 17.00 น. หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อและเครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ และ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://forms.gle/9ZCmQwZjpi4soQZX9
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร. 0-2218-2931

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย