ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ – สระบุรี

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและดับไฟป่า” แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ – สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและวิธีดับไฟป่าที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ – สระบุรี ช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศที่มีสาเหตุจากหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีนายอุลเวงค์ มติมาลังกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่สระบุรี ศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม วิทยากรได้แก่ ว่าที่ ร.อ.วรเดช ตะรุสะดำรงเดช หัวหน้าชุดสถานีควบคุมไฟป่าเจ็ดสาวน้อย-สามหลั่น และนายทวีศักดิ์ โสช้าง หัวหน้าชุดประชาสัมพันธ์สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี และทีมงาน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย