ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ “เราจะอยู่อย่างไรในสังคมความเสี่ยง”?

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ร่วมกับโครงการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อสร้างกระบวนการทางนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “เราจะอยู่อย่างไรในสังคมความเสี่ยง”?” ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

โดยมี  ศ.สุริชัย หวันแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ ดร.ปัญจภา ปิติไกรศร ดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยเอสเซก (University of Essex)  อ. ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คุณรอมฎอน ปันจอร์  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)  คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร  สื่อมวลชนอิสระ เป็นวิทยากร
ดำเนินรายการ โดย ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล  นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live  : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-3798

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย