ข่าวสารจุฬาฯ

ศศินทร์เปิดหลักสูตรออนไลน์ “Futures Thinking Strategy” การวางแผนสำหรับอนาคตของตนเองหรือองค์กร

หลักสูตร Sasin Executive Education สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) เชิญชวนผู้สนใจเรียนหลักสูตรออนไลน์ Futures Thinking Strategy  ระหว่างวันที่ 4, 11, 18, 25  มีนาคม 2564 เวลา 12.00-13.30 น.

สำหรับผู้ที่มีบทบาทในการวางแผนสำหรับอนาคตของตนเองหรือองค์กร เนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดเรื่องการสร้างทางเลือกให้อนาคต ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสามารถรับมือหรือสร้างทางเลือกในอนาคตได้ สอนโดย Dr. Sohail Inayatullah ผู้เชี่ยวชาญด้าน Futures Thinking ระดับโลก ดำรงตำแหน่ง Inaugural UNESCO Chair in Futures Studies ที่ USIM

สมัครเรียนได้ที่ https://study.sasin.edu/futures-thinking-strategy 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Email: executiveeducation@sasin.edu

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย