ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @Sasin

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทีม Staplect คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @Sasin จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้หัวข้อ “Growing Beyond Profit with Sustainable Innovation 2021” มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 58 ทีม จาก 8 สถาบันการศึกษา ซึ่งทีม Staplect จากจุฬาฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  3,000 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกต่อไป

ทีม Staplect ประกอบด้วย นายกฤษฏิ์ อุทัยสาง นายธนภัทร์ พรศิริอนันต์ หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นายชวโรจน์ ทองโพช น.ส.นภัสสร ตรัยวิรัชกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยมี อ.ดร.จิง ถาง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย