ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชาวจุฬาฯ ร่วมกิจกรรม “CU Virtual Run 2021”

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯที่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการ CU Night Run Fun for Health 2021  เข้าร่วมกิจกรรม CU Virtual  Run 2021 ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564

กิจกรรมประกอบด้วยการเดินระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และ วิ่งระยะทาง 7.3 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยสามารถนับระยะทางด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการออกกำลังกาย หรือนาฬิกาออกกำลังกาย

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ http://www.cusc.chula.ac.th

ส่งผลการเดิน / วิ่ง พร้อมกับแจ้งข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแนบรูปถ่ายที่บอกระยะทางในการออกกำลังกาย หรือภาพหน้าจอมือ ได้ทาง E-mail : cusc.run@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3br9mQ6

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0-2218-2848, 0-2218-2811

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย