ข่าวสารจุฬาฯ

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กระทรวงวัฒนธรรม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาด ร่วมกับสมาคมโฆษณา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา โดยมีแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเป็นพื้นฐาน” โดยมี รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล รองคณบดีและอาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เป็นตัวแทนคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมโฆษณามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพื่อร่วมมือกันในการจัดการศึกษาหรือจัดอบรมให้เกิดแนวทางการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี “จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา: แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด รับเอาแนวปฏิบัติจากหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุงปี 2018” เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนต่อไป

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมมาแล้วหลายครั้ง เช่น การจัดอบรมนักวิชาชีพโฆษณาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตสื่อโฆษณา ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค 4 ภูมิภาค การกำหนดทิศทางนโยบายการกำกับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ ตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ เป็นต้น จึงนับเป็นการร่วมมือที่สำคัญในการขยายผลต่อในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาให้เข้าไปสอดแทรกในหลักสูตรของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลผลิตสื่อโฆษณามีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย