ข่าวสารจุฬาฯ

1 มี.ค. 2564 จุฬาฯ พร้อมเปิดสถานที่ทำการ ต้อนรับชาวจุฬาฯ ทุกคน

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะเปิดที่ทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ยินดีต้อนรับชาวจุฬาฯ ทุกท่านกลับสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้มีการดำเนินการและมีแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยดังนี้

            การเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเต็มที่

            – กำหนดให้มีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆอย่างเคร่งครัดเต็มที่เพื่อสุขอนามัย เน้นการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตรสำหรับผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมในอาคาร

            – ให้ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ดำเนินการตรวจคัดกรองให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างโรงอาหารส่วนกลางและโรงอาหารของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยจำนวน  400 คน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาคมจุฬาฯ

            การจัดการเรียนการสอน Blended Learning

            – การจัดการเรียนการสอนยังคงเน้นรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)
สำหรับการจัดการสอบ on-site  อนุญาตให้จัดได้โดยยึดตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

            – นิสิตที่มาจากพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร หากมีความจำเป็นต้องเข้ามาสอบ on-site ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยันด้วยว่าไม่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

            – การออกไปทำกิจกรรมนอกพื้นที่ เช่น ฝึกงาน หรือทำงานวิจัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน ยกเว้นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังมีความจำเป็นต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโควิด -19 จุฬาฯ ก่อน

            การเคร่งครัดการจัดกิจกรรมของนิสิตและบุคลากร

            – ขอความร่วมมือให้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ หากจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดกิจกรรมแบบพบปะกัน ต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน

             การเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยของบุคลากร

             – ให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแล หรือหัวหน้าส่วนงานพิจารณาตามความจำเป็น โดยยังไม่สนับสนุนให้บุคลากรจุฬาฯ เข้ามาปฏิบัติงาน 100%

             เชิญชวน Big Cleaning Day

            ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำงานส่วนตัวของตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจุฬาฯ ของเราสะอาดปลอดภัย โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

            1. สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือยาง

            2. เตรียมสบู่และน้ำผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

            3. เปิดให้มีลมระบายอากาศ

            4. ทำความสะอาดพื้น จุดสัมผัสบ่อย  พื้นผิวทั่วที่ทำงาน

            5. ปิดปากถุงขยะให้มิดชิดก่อนนำไปทิ้ง

            ศ.นพ.ดร.นรินทร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ว่าจุฬาฯ จะปลอดจากโควิด-19 แต่ก็ขอให้บุคลากรจุฬาฯปฏิบัติตามหลัก 5 ส เสมอ ด้วยการ

            – สแกน “QR Code”

            – สวมหน้ากากอนามัย

            – สังเกตอาการตนเอง

            – สอบวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้า-ออกสถานที่

            – สร้างระยะห่างระหว่างกัน ประมาณ 2 เมตร

            ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลอัพเดตสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์โควิด จุฬาฯ หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19” หรือแอปพลิเคชัน CU NEX และ CU NEX Staff

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย